صفحه اصلی  |  راهنمای سایت  |  امور کاربران  |  پرسش و پاسخ  |  ارتباط با مؤسسه
مؤسسه در استانها
  

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه دهم، پ 17، برج ایراتل،
کدپستی: 1514743111
تلفن: 88555555 (100خط)
تهران: 1881


شعبه مشهد مقدس:
مشهد مقدس، بلوار جانباز،
کوچه جانباز2،
نبش میلاد شمالی14 پلاک3
کدپستی: 9197864561
تلفن: 05117650450 (33خط)


شعبه قم:
قم، بلواربسیج،
بین کوچه های 23 و 25
کدپستی: 3715964996
تلفن: 02517730403
02517738211


شعبه آران و بیدگل:
آران و بیدگل،
بلوار امام خمینی،
کوچه رزاق زاده
کدپستی: 8741718651
تلفن: 88-03622729182


شعبه تنکابن:
تنکابن، خیابان جمهوری،
کوچه قائم، پلاک29
کدپستی: 67614-46817
تلفن: 01924235743
فکس: 01924238184


شعبه کرمان:
کرمان، چهارراه کاظمی،
روبروی بیمه ایران،
بالای کتابفروشی شکوری
کدپستی: 7613859387
تلفن: 03412226550


شعبه بیرجند:
بیرجند، خیابان معلم،
معلم 13، پلاک2
کدپستی: 9717864561
تلفن: 16-05612210012شعبه زاهدان:
زاهدان، میدان امام علی (ع)،
میدان فلسطین،
جنب یخچال سازی
کدپستی: 9816697757
تلفن: 05412412117شعبه ایلام:
ایلام، میدان شهید کشوری،
بلوارشهید بهشتی،
روبروی صدا و سیمای مرکز ایلام
تلفن: 08412240212


 

  
 
ازدواج سخت

ازدواج سخت


كمیل عباس زاده
تهران امروز

۹۱/۸/۳
چرا ازدواجها در ايران اسلامی سخت شده است؟ اين پرسشي است كه اين روزها كمتر پرسيده ميشود. بسياري از كارشناسان و جامعــه شناســان در روزهاي گذشــته و با توجه به ســالگرد ازدواج حضرت علي(ع)و حضرت زهرا(س) در رسانه ها به  تبليغ ضرورت ازدواج آسان پرداختند. اين كارشناسان با
استناد به شيوه و سبک ازدواج اين دو حضرت، بر اين باورند كه اين ازدواج به مثابه يک الگو بايد در جامعه بشري باشد . از سوي ديگر در اين گفتارها اين نكته مسلم گفته ميشد كه ازدواج در كشور ما اكنون بسيار دشوار شده است. در باور اين عده يكي از داليل اصلي كاهش آمار ازدواج در كشور همين است كه ازدواج سخت است.
اين گفتارها و اين استنادها في نفسه درست است و غلط نيست، اما بايد به نكته هاي چندي توجه كرد، نكته هايي كه به نظر ميرسد قائلان به اين گفتارها توجه چنداني به آن نداشته اند. 

 نخســتين نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ازدواج آسان يک مجموعه است و نه يک راه حل. به عبارت  
ديگر اكنــون و در جامعه ما راه حلي به نام ازدواج آســان نميتوان يافت. ازدواج آسان مجموعه اي از مفاهيم، عوامل و فاكتورها را در دل خــود دارد كه بــدون در نظرگرفتن آنها، نميتوان به مفهوم و مجموعه اي به نام ازدواج آسان رسيد.
نكته دوم و چه بسا مهمتر در اين ميان، اين است كه ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) از آن رو ازدواجي آسان است كه در منطق و نظام فكري دوران رسول الله(ص) اتفاق افتاده است. اين ازدواج به نوبه خود حاصل و نتيجه منطقي انقلاب فكري و فرهنگي محمد امين(ص) در شبه جزيره عربستان است. اگر بخواهيم به زبان امروز سخن بگوييم، اين ازدواج حاصل آن سبک زندگي است كه نظام فكري اسلام اصيل آن را ترويج و ممكن كرده است.
به همين ترتيب ميتوان گفت يكي از دلایل سخت شدن و سخت گرفتن ازدواج در جامعه ما فاصله گرفتن ما از آن نظام فكري است. به عبارت ديگر بايد اين انتقاد را از خود بكنيم كه جامعه ما در برخي از مــوارد و الگوها از جامعه آرماني اسلامی فاصله هاي جدي دارد.چنين نكته هايــي، راهها و چشــماندازهاي ديگري براي بررســي اين موضوع پيش روي ما ميگشايد. يكي از اين پاسخها و شــايد اصليترين آن را ميتوان در پرسشهاي چندگانه اي يافت كه مقام معظم رهبري در سفر اخير خود به خراسان شمالي آن را مطرح كرده اند. در پرسش از ســبک زندگي اســت كه ميتوان به چرايي سخت شدن ازدواج در كشــور ما پي برد. به عبارت ديگر درســت همين ســبک زندگي و دشــواريها و چشــم و هم چشمي هاي آن است كه ازدواجها را سخت كرده است.
اين ســبک زندگي از يک جوان در ابتــداي زندگي خانه ميخواهد، خودرو ميخواهد و درآمدهاي بسيار. در حالي كه در منطق اسلامی ، با تشكيل خانواده هم روزي بيشتر ميشود و هم نياز نيســت كه در ابتداي زندگي و شايد در دوره هاي بعدي زندگي انسان از همه اين موارد آن هم به صورت گسترده برخوردار باشد.  مجموعه اين شــرايط به ما ميگويند كه پاسخ به چرايي ســخت ازدواج در توجه جدي و عميق به پرســش سبک زندگي وابسته است، پرسشي كه در دل خود پرسشهاي صعبتري دارد، پرسشهايي تاريخي و آينده نگر اينكه كجا هستيم و هدف ما رسيدن به چه جامعه آرماني اي است.تاریخ درج مطلب :  03/08/91  

 
دفتر مرکزی : تهران ، خیابان بخارست ، نبش کوچه دهم ، برج ایراتل ، کدپستی 1514743111 ، تلفن : 88555554 ، (18 خط ) ، 1881
کلیه حقوق این سایت متعلق به www.KHEIRIE-ImamReza.ir می باشد. 1387©